Oblíbené (0)
Košík
je prázdný

Obchodní podmínky - E-knihy

obchodní společnosti
Knihkupectví Daniela, s.r.o.
se sídlem Jiráskova 1001, 256 01 Benešov
identifikační číslo: 09686355
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 340436
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného
na internetové adrese www.knihydaniela.cz

 

čl. 1. Úvodní ustanovení

Tyto licenční podmínky (dále jen „Podmínky“) společnosti Knihkupectví Daniela s.r.o. se sídlem Jiráskova 1001, 256 01 Benešov, identifikační číslo: 09686355, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 340436, upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklá v souvislosti nebo na základě smlouvy o spolupráci (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi Dodavatelem jako podnikatelem a obchodním partnerem Dodavatele (dále jen „Odběratel “) při poskytování služeb umožňujících prodej elektronických knih konečným zákazníkům -spotřebitelům. Odběratelem se rozumí právnická osoba nebo fyzická osoba -podnikatel, která jedná v rámci svého podnikatelského oprávnění a uzavření Smlouvy se týká  podnikatelské činnosti Odběratele. Právní vztahy mezi Dodavatelem a Odběratelem výslovně neupravené těmito Podmínkami nebo Smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zároveň tento právní vztah podléhá  veškerým právním předpisům České republiky. Dodavatel si vyhrazuje právo znění Podmínek měnit či doplňovat bez předchozího upozornění.


čl. 2 Vysvětlení základních pojmů
Službou se pro účely těchto Podmínek rozumí zejména možnost Odběratele vyhledávat, zakupovat licence, stahovat a zachovávat přístup k digitalizovanému elektronickému obsahu – elektronickým knihám. Elektronickou knihou se pro účely těchto Podmínek rozumí zpřístupněné dílo převedené do datového elektronického souboru, a to v následujících formátech: MOBI, Adobe PDF, ePUB. Dodavatel nezaručuje, že všechny elektronické knihy budou zpřístupněny ve všech výše uvedených formátech
Stahováním se pro účely těchto Podmínek rozumí trvalé či dočasné pořízení datového souboru s dílem (elektronickou knihou) v elektronické podobě Odběratelem na jeho vyžádání. Stahování umožňuje Dodavatel Odběrateli v rámci objednávek skrze API dle
integrační dokumentace. Elektronickým obsahem se pro účely těchto Podmínek rozumí elektronické knihy podléhající režimu autorskoprávní ochrany („Elektronický obsah“).


čl. 3 Sociální DRM a omezení šíření elektronického obsahu
1. Odběratel bere na vědomí, že právní podmínky služby pro Elektronický obsah a rozsah užití Elektronického obsahu jsou technicky omezeny prostřednictvím tzv. sociálního DRM (Digital Rights Management - Správa digitálních práv), jako technická metoda, jejímž účelem je kontrolovat nebo omezovat používání Elektronického obsahu; cílem je zajistit užívání Elektronického obsahu i v souladu s autorskými právy a licenčními podmínkami vztahujícími se k elektronickému obsahu. Do každého staženého Elektronického obsahu jsou vypsané identifikační údaje zákazníka Odběratele a čísla obchodní transakce, který si tuto službu objednal. Právní podmínky služby jako i způsoby užití se můžou u jednotlivých typů služby lišit, a to v závislosti na rozsahu oprávnění poskytnutých Dodavateli ze strany nositelů práv k Elektronickému obsahu.

2. Odběratel nesmí používat Elektronický obsah k jakémukoli protizákonnému účelu a poskytovat ho jiným právnickým osobám nebo fyzickým osobám – podnikatelům podnikajícím v tomto odvětví.
3. Odběratel bere na vědomí, že využitím služby a zaplacením za licenci na použití Elektronického obsahu nedochází k přenosu duševního vlastnictví Dodavatele ani žádného z jeho subdodavatelů. Všechny součásti Elektronického obsahu jsou licencované, ne prodávané, a taková licence je nevýhradní.
4. Odběratel není oprávněn Elektronický obsah měnit, či jinak do něj zasahovat anebo jej spojovat s dílem jiným, překládat ani převádět do jiné formy, např. knižní. Elektronické knihy není možné tisknout!
5. Odběratel není oprávněn obcházet technické prostředky ochrany autorských práv k Elektronickému obsahu, které jsou považovány za zásah do autorského práva, dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském (dále jen „autorský zákon“), v platném a účinném znění pozdějších předpisů.
6. Odběrateli objednáním služby nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, knižních názvů, firemních log či patentů, není-li stanoveno těmito Podmínkami jinak. 7. Dodavatel si vyhrazuje právo kdykoli pozměnit, pozastavit nebo zrušit službu nebo její jednotlivé součásti. Dodavatel nemá závazky vůči Odběrateli v případě, že se rozhodne toto právo využít.
8. Práva Odběratele vyplývající z těchto Podmínek jsou automaticky ukončena bez upozornění, v případě, že Odběratel nedodrží kterékoli z ustanovení těchto Podmínek. V případě takového ukončení musí Odběratel ukončit jakékoli používání služby a/nebo Elektronického obsahu a Dodavatel může zamezit přístupu Odběratele k službě nebo jejím jednotlivým částem, a/nebo k Elektronickému obsahu bez nároku na vrácení poplatků Odběrateli.


čl. 4 Vadné plnění, reklamace
1. V případě Elektronického obsahu se za důvod reklamace zvláště nepovažuje oznámení, že Odběratel a/nebo zákazník Odběratele nevěděl, že se jedná o Elektronický obsah.
2. Odběratel má právo na reklamaci vadného Elektronického obsahu, když bude elektronická kniha neakceptovatelná, tj. její kvalita zpracování, formát a/nebo jazyková kvalita znemožní její faktické použití ze strany zákazníků, je Dodavatel povinen postupovat v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Dodavatel se zavazuje, že reklamaci vyřídí v zákonné lhůtě, a zavazuje se, že podle povahy problému případně ve spolupráci s příslušným
subdodavatelem, zajistí nápravu vad a nedostatků.
3. Reklamaci Odběratel může provést písemně na e-mail objedenavky@knihydaniela.cz
4. Reklamace musí obsahovat název reklamujícího, email, specifikaci reklamovaného Elektronického obsahu, číslo objednávky a přesný důvod reklamace.


čl. 5 Odpovědnost
1. Dodavatel nenese odpovědnost za vady služby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do funkčnosti služby a/nebo Elektronického obsahu.
2. Dodavatel nenese odpovědnost za funkčnost datové sítě Odběratele a/nebo zákazníka Odběratele, funkčnost veřejné datové sítě, funkčnost hardwarového vybavení Odběratele a/nebo zákazník Odběratele, za stav programového vybavení Odběratele a/nebo zákazníka Odběratele a za případné zásahy třetích osob do programového vybavení Odběratele a/nebo zákazníka Odběratele.
3. Dodavatel neodpovídá za nemožnost stažení Elektronického obsahu, pokud Odběratel a/nebo zákazník Odběratele nevlastní explicitně stanovené softwarové či hardwarové vybavení.
5. Odběratel je odpovědný za jakoukoliv činnost, která bude považována za protiprávní zásah do autorského práva, dle zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona v platném a účinném znění.
6. Dodavatel nenese odpovědnost za nedostupnost jeho webové či wapové stránky, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Dodavatele a/nebo zákazníka Odběratele.


čl. 6 Závěrečná ustanovení
1. Práva Odběratele vyplývající z těchto Podmínek jsou automaticky ukončena bez upozornění, v případě, že Odběratel nedodrží kterékoli z ustanovení Podmínek.
2. Právní vztahy mezi Dodavatelem a Odběratele se řídí platnými právními předpisy České republiky s vyloučením kolizních ustanovení. V případech vzniku sporu jsou k řešení využity příslušné soudy České republiky.
3. Jsou-li některá ustanovení těchto Podmínek neplatná nebo neúčinná, nebo se takovými stanou, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje.


Tyto Podmínky jsou platné od 19.2.2022